به سایت دهکده جهانی امپریال خوش آمدید

طرح درآمدزایی

1-.شركت در قبال فروش بسته هاي خدماتي به هر شخص معادل 750/000 ريال (معادل 75/000 تومان ) پورسانت پرداخت مي نمايد.

توضيح اينكه: هر شخص فقط در قبال معرفي افراد مستقيم خود ( به تعداد نامحدود ) استحقاق دريافت پورسانت دارد.